Aktualności

27 kwietnia 2022

Бакерес в Україні – BakeRes na Ukrainie

Бакерес в Україні – BakeRes na Ukrainie

 

Ми розпочали свою діяльність в Україні близько  25 років тому. В той час ми обладнали одну з найкращих і найбільш відомих пекарень в Тернополі. Тоді ми навіть не очікували, що наша співпраця з пекарнями з-за східного кордону так розвиватиметься. Львів, Київ, Харків, Херсон, Донецьк, Хмельницький, Івано-Франківськ, Закарпаття, важко перелічити всі місця, де ми працювали протягом останніх 25 років. Зі сторони наших українських клієнтів ми завжди стикалися з винятковою гостинністю, надійністю та чесністю. Ми захоплювалися їхньою цілеспрямованістю, наполегливою працею, баченням та професіоналізмом. Ми стали свідками тих неймовірних змін і стрімкого розвитку на ринку хлібобулочних виробів. Сьогодні стандарти виробництва та якість хліба в Україні на найвищому, світовому рівні, у поєднанні з великою шаною до традицій. Протягом багатьох років наша команда також складається з працівників з України. Дякуючи їхнім знанням, технічній освіті та наполегливій праці, наша компанія змогла розвиватися та значно розширити свою сервісну та технічну діяльність. Від цих добросусідських відносин і доброї співпраці ми всі лише виграємо. Вони забезпечують розвиток і прогрес обох наших країн. Ми не можемо змиритися з безглуздою війною, неймовірними людськими стражданнями та масштабами руйнувань, які зазнали наші сусіди. Ми знаємо, що Україна незламна, відважна і скоро відродиться сильною, як ніколи раніше. Ми хочемо, щоб наші українські клієнти, співпрацівники та колеги по важкій праці знали, що ми зараз разом, як ніколи. Ми віримо, що добро має перемогти. Слава Україні!

Фото зроблено в 2021 році 

Swoją działalność na Ukrainie zaczęliśmy około 25 lat temu. To wtedy wyposażyliśmy jedną
z najlepszych i najbardziej znanych piekarni w Tarnopolu. Nie sądziliśmy wtedy, że tak bardzo rozwinie się nasza współpraca z piekarniami zza wschodniej granicy. Lwów, Kijów, Charków, Cherson, Donieck, Chmielnicki, Iwanofrankowsk, Zakarpacie, trudno wymienić te wszystkie miejsca, w których pracowaliśmy w ciągu ostatnich 25 lat. Ze strony naszych ukraińskich klientów zawsze spotykaliśmy się z wyjątkową gościnnością, rzetelnością i słownością. Podziwialiśmy ich determinację, ciężką pracę, wizjonerstwo i profesjonalizm. Byliśmy świadkami ogromnych zmian i szybkiego rozwoju na rynku piekarniczym. Obecnie standardy produkcji i jakość pieczywa na Ukrainie to najwyższy, światowy poziom w połączeniu z ogromnym szacunkiem do tradycji. Od lat nasz zespół tworzą również pracownicy z Ukrainy. Dzięki ich wiedzy, technicznemu wykształceniu i ciężkiej pracy, nasza firma mogła się rozwijać i znacząco poszerzyć swoją działalność usługową i serwisową. Na tych relacjach sąsiedzkich i dobrej współpracy korzystamy wszyscy. One zapewniają rozwój i postęp obu naszych krajów. Nie możemy pogodzić się z bezsensowną wojną, niewyobrażalnym, ludzkim cierpieniem oraz skalą zniszczeń, które nawiedziły naszych sąsiadów. Wiemy, że Ukraina jest niezłomna, waleczna i już wkrótce odbuduje się silna jak nigdy wcześniej. Chcemy, aby nasi ukraińscy klienci, współpracownicy, towarzysze w ciężkiej pracy wiedzieli, że teraz jesteśmy razem, jak jeszcze nigdy dotąd. Wierzymy, że dobro musi zwyciężyć. Chwała Ukrainie!

 Zdjęcie zrobione w 2021 r.