Wirtuoz piekarniczych innowacji
 
 

DOFINANSOWANIE DLA PIEKARNI DOFINANSOWANIE DLA PIEKARNI

2009-05-06

Obecnie Klienci firmy Piekarnicze Sp. z o.o. skorzystać mogą z następujących funduszy przeznaczonych m.in. dla przedsiębiorstw z branży piekarniczej

a) Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości – działanie w ramach Regionalnych Programów
Programy te będą rozpatrywane na poziomie poszczególnych województw. Wnioski składane będą i oceniane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, bądź powołanych Agencji w tym zakresie. O dofinansowanie starać się mogą mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy.

W ramach programu wsparcie finansowe można uzyskać na realizację następujących typów projektów:
-inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
-inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług
-inwestycje związane z nowymi technologiami – np. zakup licencji i patentów.

Koszty kwalifikowane, jakie mogą być sfinansowane w ramach projektu:
-Zakup sprzętu i wyposażenia oraz instalacji
-Zakup komputerów i oprogramowania
-Prace związane z robotami budowlanymi
-Zakup nieruchomości

Wysokość dofinansowania:
Wysokość dofinansowania o jakie można się ubiegać jest inna w każdym województwie, jednakże mikro i małe firmy (do 50 osób) mogą uzyskać dofinansowanie nawet na poziomie 800 tysięcy złotych, a firmy średnie (do 250 osób) na poziomie 1,2 mln zł.

Poziom dofinansowania:
Poziom dofinansowania jest również uzależniony od województwa. Mikro i małe firmy mogą otrzymać refundację w nawet do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a firmy średnie do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

b) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – działanie 3.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski składane będą i oceniane przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w poszczególnych oddziałach regionalnych. O fundusze te mogą występować wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa tj. osoby fizyczne lub osoby prawne, lub jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo - zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
O dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie firmy, które:
- posiadają siedzibę na terenie wiejskim,
- prowadzą działalność gospodarczą na terenie wiejskim,
- ich właściciel (właściciele) są zameldowani na terenach wiejskich.

Jakie koszty można sfinansować ze środków dotacji?
Kosztami kwalifikowanymi są następujące wydatki:
1) Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych
obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej;
2) Nadbudowa, przebudowa lub remontu połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej;
3) Zagospodarowania terenu;
4) Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5) Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
6) Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych
do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:
7) Raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny
netto nabycia rzeczy.

W ramach tych wydatków zakupywane mogą być wyłącznie nowe środki trwałe.

Wysokość i poziom dofinansowania:
Kwota dotacji wynosi aż do 300 tys. zł, a poziom dofinansowania do 50%

 

   
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych Zrozumiałem
 
 
© Bakeres Sp. z o.o.
realizacja: